KONKURS

Uwaga!!! W konkursie mogą wziąć udział max 3 – osobowe grupy uczniów.

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Miasta Skierniewice do udziału w

Międzyszkolnym Konkursie Informatyczno – Matematycznym dla Gimnazjum

„Matematyka w architekturze Skierniewic”

Patronat Honorowy
Prezydent Miasta Skierniewice Krzysztof Jażdżyk
Patronat Merytoryczny
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
Organizator
Gimnazjum nr 5 w Skierniewicach

Regulamin Konkursu

            1. Cele konkursu:

 • Pobudzanie do twórczego myślenia, wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.
 • Pogłębienie i poszerzenie umiejętności oraz wiedzy z informatyki
  w zakresie obsługi programów multimedialnych.
 • Stworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa oraz rozwijania uzdolnień informatycznych i matematycznych.
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów technologią informacyjną, rozwojem informatyki oraz wykorzystaniem komputera do rozwiązywania problemów z życia codziennego.
 • Wdrażanie do zdrowej rywalizacji, właściwego zachowania się podczas konkursu, radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

            2. Zasady konkursu:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu miasta Skierniewice.
 • Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej lub filmu na jeden z wybranych tematów:
 1. Bryły przestrzenne w architekturze Skierniewic
 2. Symetria w architekturze Skierniewice
 • Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 prace w każdej z kategorii:
  • prezentacja multimedialna
  • film
 • Prace należy dostarczyć na nośniku do dnia 15 marca 2017 roku pod adres:

Gimnazjum nr 5
Henryka Sienkiewicza 10
96-100 Skierniewice
Z dopiskiem: Konkurs Informatyczno – Matematyczny

 • Nadesłane prace muszą zawierać: wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu), podpisaną płytę CD lub DVD z pracami.
 • Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem pełnych praw autorskich na rzecz organizatorów konkursu. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
 • Prace ocenia komisja powołana przez organizatora. Prace zostaną ocenione wg następujących kryteriów: zgodność pracy z tematem, plastyczna inwencja twórcza autora, stopień wykorzystania warsztatu pracy (możliwości programu), poprawność formalna.
 • Komisja przyzna nagrody za I, II i III miejsce w:
 • kategorii – prezentacja multimedialna
 • kategorii – film
 • Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom.

          3. Harmonogram konkursu

 • Rozpoczęcie konkursu: 14 grudnia 2016 roku
 • Termin nadsyłania prac: do 15 marca 2017 roku
 • Termin rozstrzygnięcie konkursu: 4 kwietnia 2017 roku

          4. Postanowienia końcowe

 • Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich.
 • Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
 • Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy oraz posiada do niej wszelkie prawa autorskie. Równocześnie zgadza się na wykorzystanie materiałów w celach promocji konkursu.
 • Uczestnicy konkursu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, w którym wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym wykorzystanie wizerunku). W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 • Zgłaszający pokrywa koszt dostarczenia wszystkich materiałów.
 • Nadesłane prace zostają w archiwach organizatora.
 • W sprawach dotyczących szczegółów konkursu informacji udzieli:

Joanna Paćkowska
Adres Organizatora:
GIMNAZJUM NR 5 W SKIERNIEWICACH
Henryka Sienkiewicza 10
96-100 Skierniewice
tel. 46 832 60 71
e-mail: Gimnazjum.5.Skierniewice@interia.eu

Karta Zgłoszeniowa do pobrania.

Comments are closed